آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دسته بندی: مکانیک

نوع فایل: ورد

تعداد صفحات: 87

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

نمونه ای از فایل

ب. 1- 6 دستگاه های تهویه هر دو سمت گرماسنج باید توسط بادزن هایی با ظرفیت هوادهی مطلوب انتخاب شود بنحوی که تأثیر میزان هوادهی آنها کمتر از دو برابر میزان هوای تخلیه شده متناظر با قسمت های مربوط به کولر و / یا پمپ گرما نباشد و سرعت هوای تخلیه شده از دستگاه تهویه گرماسنج نباید کمتر از یک متر برثانیه باشد. هر دو سمت گرماسنج باید به وسایلی جهت اندازه گیری دمای مشخص شده حباب خشک و مرطوب مجهز…

…(همراه با تصاویر و پاورقی)

  • دانلود آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • مقاله در مورد آشنایی با تحقیقات صنعتی ایران
  • تحقیق آشنایی با مؤسسه استاندارد

لینک دانلود ...