پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی: عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگا

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی: عوامل موثر در انتخاب رشته مدیریت صنعتی در بین دانشجویان دانشگا

پایان نامه مدیریت صنعتی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: docx

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 173 کیلوبایت

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه چکیده…

فصل اول: کلیات…

1-1- مقدمه…

2-1- بیان مسئله…

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش…

4-1- مدل تحلیلی پژوهش…

5-1- فرضیات پژوهش…

1-5-1- فرضیه اول…

2-5-1- فرضیه دوم…

6-1- محدوده اجرای پژوهش (زمان و مکان)…

7-1- تعریف لغات و اصطلاحات کلیدی…

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش…

1-2- مقدمه…

2-2- تعاریف و اصطلاحات پژوهش…

3-2- تاریخچه پژوهش (شامل پژوهش هایی که در این زمینه قبلا انجام شده و نتایج آنها)

فصل سوم: روش اجرای پژوهش…

1 -3- مقدمه…

2-3- روش تحقیق (نوع روش تحقیق مثلا پیمایشی یا مشاهده یاو…)

3-3- جامعه آماری…

4-3- نمونه و حجم نمونه…

5 3- ابزار گرد آوری داده ها…

6-3- روایی ابزار گرد آوری اطلاعات…

7-3- پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات…

عنوان شماره صفحه

8-3- تشریح روش گرد آوری اطلاعات (تشریح پرسشنامه یا تشریح روش مصاحبه یا تشریح روش نمونه برداری)…

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها…

1-4- مقدمه…

2-4- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها (مثلا نرم افزا ر spss)

3-4- آمار توصیفی (تعداد، جنسیت، تحصیلات، درصد جواب به سوالات و با رسم نمودار هیستوگرام)

4-4- آزمون فرضیات…

1-4-4- آزمون فرضیه اول…

2-4-4- آزمون فرضیه دوم…

5-4- نتایج کلی (مثلا فرضیه اول پذیرفته شد و فرضیه دوم رد شد)…

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…

1-5- مقدمه…

2 -5- نتایج آزمون فرضیات…

1-2-5- نتایج فرضیه اول…

2-2-5- نتایج فرضیه دوم…

3-5- پیشنهادات…

1-3-5- پیشنهاد درباره فرضیه اول…

2-3-5- پیشنهاد درباره فرضیه دوم…

4-5- پیشنهاداتی به محققان آتی…

پیوست ها…

منابع و ماخذ…

فهرست منابع فارسی…

فهرست منابع غیر فارسی…

فهرست نام ها…

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول 1-1 -…

جدول 2-1-…

فهرست نموداره ها

عنوان شماره صفحه

نمودار 1-1-…

نمودار 2-1-…

 • رشته
 • مدیریت
 • انتخاب
 • صنعتی: عوامل
 • بین
 • نامه
 • مدیریت
 • دانشجویان
 • دانشگا
 • رشته
 • کارشناسی
 • صنعتی
 • پایان
 • موثر

لینک دانلود ...