محاسبه متغیرهای مالی شرکت تولی پرس از سال 80 الی 89

دسته بندی: مدیریت

محاسبه متغیرهای مالی شرکت تولی پرس از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت: Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت تولی پرس در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

  • نسبت قیمت به سود
  • ارزش بازاری به دفتری
  • اهرم مالی
  • اندازه
  • ضریب بتا

لینک دانلود ...