پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 15 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 2

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

برای اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده شده است. این مجموعه شامل 26 مقیاس است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. در این پژوهش از 3 مقیاس ساختار هدف تبحری، ساختار هدف عملکردگرا و ساختار هدف اجتناب از عملکرد استفاده شد.

در این ابزار گویه های 1 تا 6 ساختار هدف تبحری، گویه های 7 تا 9 ساختار هدف عملکردگرا و گویه های 10 تا 14 ساختار هدف اجتناب از عملکرد را ارزیابی می کنند.

  • پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس
  • ساختار ادراک شده کلاس درس

لینک دانلود ...