ارائه مدل ارزیابی رشد افقی شهر و اثرات آن بر زمین های کشاورزی و باغات: مطالعه موردی شهر قزوین

ارائه مدل ارزیابی رشد افقی شهر و اثرات آن بر زمین های کشاورزی و باغات: مطالعه موردی شهر قزوین

چکیده:

زمین، اصلی ترین عنصر در توسعه شهری محسوب میشود؛ از اینرو تنظیم و کنترل نحوه استفاده از آن و همچنین محاسبه نیازواقعی شهر به زمین، به منظورتأمین کاربری های مختل ف در زمان حال و تعمیم وتطبیق ارقام و کمیتهای به دست آمده به آینده، درحل مشکل زمین و مسکن و رشد مناسب شهرها، در حال حاضر، یکی ازمسائل تمام شهرها، رشد شهرنشینی و گسترش افقی شهرها است که پیامدهایی چون حاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعییت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهر، گسستگی بافتهای فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی شهری را داشته است با وجود آگاهی از رشد شهر و مشکلات ناشی از آن این واقعیت را باید قبول کرد که رشد افقی شهر اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توجه: این مقاله در صورت اینکه شما برای پروپوزال دکتری یا کارشناسی ارشد استفاده میکنید باید توسط استاد راهنما خود مورد تایید واقع شود. این پروژه تا زمان فروش در هیچ دانشگاه ایرانی ارائه نشده است. فقط در یک دانشگاه اروپایی ارائه گردیده.

لینک دانلود ...