سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH. D) رشته اعضای مصنوعی 91-92

سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اعضای مصنوعی 9192 تعداد سئوالات 150 زمان 150 دقیقه

دسته: علوم پزشکی

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 455 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 22

ارتز

می باشد. Kay Splint III سوال 1 کدام یک از موارد زیر بیانگر خصوصیات پلاستیک

Low temperature with minimal stretching) الف

Low temperature with maximal stretching) ب

High temperature with minimal stretching) ج

High temperature with maximal stretching) د

می باشد؟ Stulberg هدف، دستیابی به چه سطحی از Legg-Calve-Perthes سوال 2 در درمان ارتزی

V یا IV) د IV یا III) ج III یا II) ب II یا I) الف

Pavlik harness disease منظور از Developmental dysplasia of hip سوال 3 در تدبیر ارتزی کودکی با

چیست؟

ناشی از پوشیدن نامناسب پاولیک هارنس Skin irritation) الف

حین استفاده از پاولیک هارنس Posterior dislocation ب (حفظ

ج (نکروز سر فمور به دلیل استفاده از پاولیک هارنس

د (وابسته شدن کودک به دلیل استفاده طولانی مدت از پاولیک هارنس

می گردد. Yield strength و Ductility سوال 4 عملیات حرارتی به روی استیل به ترتیب سبب چه تغییراتی در

الف (افزایش افزایش ب (کاهش کاهش ج (کاهش افزایش د (افزایش-کاهش

Ambulatory motor index و نمر Mid to Low در سطح Thoracic spinal cord injury سوال 5 در فردی با

کمتر از 06 % کدام مورد ارجح است؟ (AMI)

Bilateral high top shoe) الف

Bilateral AFO) ب

Bilateral KAFO) ج

Bilateral HKAFO) د

در کدام شکستگی در ناحیه لومبار تجویز می گردد؟ Sagittal-coronal control LSO سوال 0

Stable non compression) الف

Unstable non compression) ب

Stable compression) ج

Unstable compression) د

  • دانلود سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی
  • دانلود دوره دکترای تخصصی (PHD) رشته اعضای مصنوعی
  • سئوالات آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (PH. D) رشته اعضای مصنوعی 91-92
  • PHD

لینک دانلود ...