پایان نامه رشته مدیریت کاهش انگیزه کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت کاهش انگیزه کارکنان

پایان نامه آماده

دانلودپایان نامه رشته مدیریت کاهش انگیزه کارکنان بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات50

مقدمه

ما در عصری زندگی می کنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از از هنگام تولد تا مرگ تاثیر می گذارند و بدون وجود سازمانها زندگی ما حالتی کاملا متفاوت از آنچه که هم اکنون دارد، پیدا می کند. گستردگی سازمانها به گونه ای است که می توان گفت جامعه از سازمان های گوناگون که کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین می کنند، تشکیل یافته است و امروزه ما پیشرفت و توسعه در هر جامعه را منوط به کارائی و راندمان سازمان های آن جامعه می دانیم. در جهت افزایش راندمان و کارائی سازمان ها باید اجزاء و عوامل اصلی هر سازمان را شناسایی و نحوه بهره گیری از منابع و امکانات آن را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی اجمالی سازمان ها نشان می دهد که پنج عامل اصلی را می توان در هر سازمان مشخص نمود که عبارتند از نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، روشها و مدیریت. هرچند که هرکدام از این عوامل در جای خود اهمیت زیادی را دارند و می توانند در کارایی سازمان نقش داشته باشند اما می توان گفت مهمترین این عوامل مدیریت است. برای رسیدن به بازدهی مطلوب و دستیافی به اهداف می باید مدیریتی توانمند وجود داشته باشد که در نیروی انسانی تحرک و شور و شوق ایجاد نماید. از مواد به بهترین نحوه استفاده کند و از تجهیزات با توجه به ظرفیت به گونه ای مطلوب استفاده شود و روشهای مناسبی را تدوین نماید. بنابراین هرچه مدیریت تواناتر باشد احتمال تحقق اهداف سازمان بیشتر شده و بهره گیری مطلوبتری از منابع بعمل می آید.

پیشگفتار 1

فصل اول – مقدمه پژوهش 3

مقدمه 4

بیان مسئله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق: 6

فرضیات پژوهش 8

اهداف تحقیق 9

متغیرهای تحقیق 9

تعریف اصطلاحات 9

تعریف 10

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی 11

الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته 11

ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی 11

پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی 11

اصطلاحات و مفاهیم 12

مفهوم انگیزش 12

ماهیت انگیزش: 13

اهمیت انگیزش 13

ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار 14

عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان 19

سبک نامناسب رهبری مدیر 21

عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت 25

الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها 26

ب- درجه رضایت شغلی کارکنان 26

ج- میزان واگذاری مسئولیتها 27

ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل 27

و- سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت 28

د- مساله امنیت شغلی 28

فقدان آموزش موثر نیروی انسانی 30

اثربخشی پایین مدیریت 31

ت- طیف زمانی برنامه ریزی شرکت 31

عدم اعتماد مدیریت به کارکنان 32

فصل 3- روش پژوهش 34

الف- توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه) 34

ب- توصیف ابزارهای پژوهش 34

پ- اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی 34

ج- طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها 34

فصل 3- روش تحقیق 35

جامعه آماری 35

نمونه و روش نمونه گیری 35

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش 35

ابزار و گردآوری اطلاعات 35

روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات 35

قلمرو پژوهش 36

فصل 4- یافته های پژوهشی 37

الف- توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه) 37

ب- سایر یافته های پژوهشی 37

فصل 5- بحث و تفسیر 43

نتیجه گیری 43

پیشنهادها 43

نتیجه گیری: 44

پیشنهادات 44

مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات 45

منابع و مآخذ 50

لینک دانلود ...