گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تندگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA

دانلود گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تندگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1..

گزارش کارآموزی پتروشیمی شهید تندگویان، شرح فرآیند کارخانه PTA-1

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 84

بخشی از گزارش:

قسمت 1100 ـ تراکم هوا

1-1-2-3) خلاصه

این قسمت برای بدست آوردن هوای متراکم برای انجام واکنش اکسیداسیون در R1301A/B و D1401 با حداقل مصرف انرژی فراهم شده است. به این منظور انرژی موجود در گاز (Off – Gas) خارج شده از راکتورها در منبسط کننده A/B TE1101 باز یافت می شود. همچنین به دلیل گفته شده بخار اضافی تولید شده در واحد به توربین بخار چگالشی TR 1101 فرستاده می شود.

برای موازنه انرژی لازم برای کمپرسور بخارفوق داغ 40 barg از محدوده واحد (Battery Limits) وارد میشود.

کندانس اضافه بدست آمده بعد از پیش گرم شدن به Cْ 85 به محدوده واحد (BatteryLimits) برگشت داده می شود.

2 -1-2-3) شرح کامل

واحــد تراکـم هـوا، هوای فرآیند را برای راکتورهای اکسیداسیون در دمـای حـدود Cْ ْ ْْ 175 و فشـار حـدود 21.5 barg فراهم می کند. این واحدشامل یک کمپرسور سانتریفوژ پنج مرحله ای C1101 و سیستــــم رانش مـربوطـه کـه شامـــل یک منبسط کننده دو مـرحله ای TE1101A/B و یـک توربیـن بخـار چگــالشـی

(Condensing) TR1101 است، می باشد.

گازهای (Off – Gas) تصفیه شده راکتورها در ورودی هر مرحله از منبسط کننده در مبدلهای E1102 و E1104 با استفاده از بخار بازیافتی 5 barg واحد پیش گرم می شوند.

گاز (Off – Gas) 0.1 barg خارج شده از TE1101B (مرحله دوم منبسط کننده) به واحد دفع CO منتقل می شود. توربین بخار چگالشی در سه سطح مختلف با بخار خورانده می شود:

  • بخار فوق داغ 40 barg از L. (بخار H. P. S.)
  • بخار بازیافتنی اشباع 5 barg تولید شده در واحد (بخار P. S.)
  • بخار باز یافتنی اشباع 1 barg تولید شده در واحد (بخار L. L. S.)

بخار بازیافتنی 2.1 barg اضافی تحت کنترل فشار به TR1101، توربین بخار چگالشی، بعد از گذشتن از D1108، جدا کننده کندانس بخار L. P.، فرستاده می شود.

بخار بازیافتنی 2.1 barg اضافی تحت کنترل فشار بعد از گذشتن از D1109 جدا کننده کندانس بخار L. L. P.، به TR1101 فرستاده می شود.

بخار فوق داغ 40 barg بعداز گذشتن از D1106، جدا کننده کندانس بخار، داخل توربین می شود ولی سرعت جریان ورودی به اندازه ای باید باشد که شریط هوای متراکم را در مقادیر مطلوب برای واکنش حفظ نماید.

بعد از منبسط شدن، کلیه بخار در کندانسور E1101 که تحت خلاء کار می کند کندانس می شود.

کندانس بدست آمده در E1101 بوسیله P1101A/S تحت کنترل سطح E1101 (Level) پمپ می شود. این سطح در حال کار کردن به صورت محدوده دو قسمتی می باشد که کندانس را به قسمتهای زیر می فرستد:

  • D1104 (0-100%)
  • برگشت دادن به E1101 (0-30%)

درهر شرایطی جریان ثابتی از کندانس تحت کنترل شدت جریان حجمی به B. L. به عنوان تضمین عمل برگشت داده می شود. کندانس فرستاده شده به محدوده واحد (Battery Limits) در E1103 بوسیله بخار L. P. تا دمای 850 C گرم می شود.

خلاء در داخل E1101 بوسیله J1111 A/B، J1112A/B، E 1111 A/B که به ترتیب اژکتورهای خلاء و کندانسورهای اژکتور خلاء هستند فراهم می شود.

لینک دانلود ...