تحقیق مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

تحقیق درمورد مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه 40 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

ناخالصی های موجود در آب:

آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگیهای حلالیت بالای آن، وجود ندارد و دارای ناخالصی های گوناگون می باشد ناخالصی های آب را به سه دسته کلی مواد جامد محلول، مواد جامد معلق و کلوئیدی و گازها دسته بندی می نمایند.

مواد غیر محلول و معلق:

ذرات ریز و درشت مواد غیر محلول و معلق در آب دارای اهمیت بسیار متنوع می باشند این مواد معلق سبب کدورت آب می شوند. برخی از این ذرات که درشت تر هستند دارای قابلیت ته نشینی می باشند و با حذف آنها آب شفاف تر می گردد و برخی دیگر از این ذرات معلق قابلیت ته نشینی بسیار کمی دارند و برای ته نشینی نیاز به زمان طولانی دارند و یا اینکه به طور کلی غیر قابل ته نشینی هستند برخی از این مواد معلق عبارتند از:

(1ذرات ریز خاک و سنگ و مواد تشکیل دهنده بستر رودخانه هاکه در اثر فرسایش زمین ایجاد شده اند.

(2موجودات ریز زنده (میکروارگانیزم ها) مانند باکتری ها (3 سیلیس کلوئیدی، کلوئیدها، سوسپانسون ها و امولسیون ها در اینجا به دلیل اهمیت موضوع، اشاره ای به محلول های حقیقی، سوسپانسیون، امولسیون و کلوئیدی می گردد. هرگاه ذرات بسیار ریز یک جسم در بین ذرات جسم یا اجسام دیگر پراکنده گردد، مجموعه حاصل سیستم پراکنده نامیده می شود در بین این سیستم بیشتر سیستم یا دستگاهی مورد بررسی می باشد که در آن حلال، مایع می باشد زیرا این سیستم در تصفیه آب اهمیت بیشتری دارند که معمولا به آنها محلول گفته می شود. خواص چنین محلول هایی در درجه اول به بزرگی ذرات حل شده یا پراکنده شده بستگی دارد که بزرگی ذرات میزان پایداری آنها را تعیین می کند. اگر اندازه این ذرات بزرگتر از اندازه مولکول ها باشد، سیستم ناپایدار بوده و ذرات پراکنده می شوند و به سهولت جدا و بنابر چگالی خود دربالا یا پایین دستگاه جمع می شوند اینگونه سیستم ها یا دستگاهها را سیستم های معلق می گویند که ممکن است از نوع سوسپانسیون یا امولسیون باشند ولی اگر کاملا پایدار یا مدت طولانی پایدار باشند به محلول های واقعی معروف می باشند. ذرات جامد معلق در مایع را سوسپانسیون و مایع معلق در مایع را امولسیون می گویند این ذرات دارای ویژگیهای زیر می باشند: 1) کم کم در سطح حلال و یا ته ظرف یعنی زیر حلال جمع می شوند. 2) از پرده اسمزی عبور نمی کنند و اکثرا از کاغذ صافی هم عبور نمی کنند. 3) این ذرات با چشم دیده نمی شوند ولی با میکروسکوپ های معمولی قابل مشاهده می باشند. محلول های حقیقی مانند محلول نمک در آب دارای ویژگیهای زیر می باشند: 1) نه در سطح حلال و نه در زیر حلال جمع می شوند. 2) از هر نوع کاغذ صافی عبور می کنند. 3) از پرده های اسمزی عبور می کنند. 4) با الکترومیکروسکوپ ها هم قابل مشاهده نمی باشند. مواد کلوئیدی، حد واسطی بین سوسپانسیون ها، امولسیون ها و محلول های واقعی می باشند که دارای ویژگیهای زیر می باشند: 1) از کاغذ صافی عبور می کنند ولی از صافی های خیلی ریز (اولترافیلتر) عبور نمی کنند. 2) از پرده های اسمزی عبور می کنند. 3) ته نشین نمی شوند ولی به هم می پیوندند و توده نیمه جامدی به نام لخته تشکیل می دهند. مواد جامد محلول: دسته ای از ناخالصی های تشکیل دهنده آب موادی هستند که به صورت محلول می باشند. به طور کلی همه مواد در آب حل می شوند ولی میزان حلالیت آنها متناسب است. انحلال در آب به سه صورت مولکولی، قطبی، یونی می باشد. مواد جامد در محلول به دو گروه کلی مواد یونی و مواد غیر یونی تقسیم میشوند. گازها: این مواد با مقادیر مختلف در آب ها حل می شوند. مقدار گاز حل شده به فشار گاز و نوع گاز از یک سو و از سوی دیگر به دمای آب، مواد موجود در آب و PH آن بستگی دارد. برخی از گازهایی که وجودشان در آب تصفیه مطرح است عبارتند از:

NH3,CH4,H2S,CL2,O2,CO2

خواص آب با توجه به نوع و میزان ناخالی های آن: با در نظر گرفتن مواد جامد در آب می توان خواص آب را به دودسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم کرد: خواص فیزیکی آب: مواد موجود در آب موجب ایجاد تغییراتی در رنگ، بو، مزه و کدورت آب می شوند این خواص که تحت تاثیر شرایط محیطی واقع می شوند و خصوصیات ظاهری آب را نشان می دهند به همراه دما خواص فیزیکی آب هستند. رنگ (Coloure): آب خالص بدون رنگ است ولی آب ناخالص با توجه به میزان و نوع مواد محلول و یا معلق در آن ممکن است دارای رنگ باشد به عنوان مثال آب زرد رنگ می تواند نشان دهنده وجود اسیدهای آلی باشد و رنگ قهوه ای آب نشانگر یون های آهن می باشد. رنگ را می توان در اثر جذب سطحی یا فرایند منعقدسازی و یا اکسیداسیون از بین برد. کدورت (Turbidity): کدری یا کمبود شفافیت به دلیل وجود مواد معلق و یا کلوئیدی در آب است. کدورت آب موجب پراکنده شدن و یا جذب نور تابیده به آن می شود. برای اندازه گیری میزان کدورت آب از محلول شاهد استفاده می شود که به صورت واحد استاندارد اندازه گیری کدری مطرح است و هر واحد آن برابر کدری آبی است که شامل یک قسمت در میلیون سیلیس است. کدورت آب آشامیدنی باید از 5 واحد کمتر باشد. بو و مزه (Odor and Taste): آب خالص بدون بو و مزه است وجود مواد مختلف در آب می تواند به آب بو و مزه های ویژه بدهد که برخی از آنها نامطبوع هستند. به عنوان مثال آب دریاچه های راکد بوی لجن می گیرد و یا در اثر وجود یون های سدیم کلرید، شور مزه می شود و در اثر وجود نمک های منیزیم و پتاسیم تلخ مزه می شود. همچنین آبی با PH بالا دارای مزه ناخوشایند صابونی می باشد و در اثر وجود پرتون که به دلیل وجود اسید است ترش مزه می شود. آبی که محتوی مقداری گاز اکسیژن است دارای مزه مطلوب تری می باشد. وجود برخی از گازها مانند هیدروژن سولفاید (H2S) موجب تغییر بوی آب می شود. خواص شیمیایی آب: خواص شیمیایی معمولا به ویژگیهایی

لینک دانلود ...