تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه پلی استر با پیگمنتها

تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 65 صفحه می باشد.

عنوان صفحه

مقدمه… 1

عوامل موثر در عملیات تکمیل… 3

پرزسوزی… 5

آهارگیری… 7

آهارگیری با اسید… 7

آهارگیری با روش تخمیر… 8

آهارگیری با مواد اکسید کننده… 8

آهارگیری با آنزیم… 9

آهارگیری آهارهای محلول در آب… 14

– پخت… 15

– سفیدگری… 18

سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه… 19

عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز… 21

تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیا 22

تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله فلزات سنگین 23

تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر… 24

اثر سیلیکات سدیم روی پایداری محلول پراکسیدها 24

– مرسریزاسیون… 25

اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی… 27

اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف 28

الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه 30

ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف… 30

– عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون… 31

الف- اثر دما… 32

ب- اثر زمان… 33

ج- اثر غلظت… 34

د- نوع قلیا… 34

هـ- نیروی کشش… 35

و- اثر مواد مرطوب کننده… 36

– چاپ… 37

مقدمه… 37

چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)… 38

غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها. 40

الف- غلظت دهنده امولسیون… 40

ب- غلظت دهنده نیم امولسیون… 40

ج- غلظت دهنده مصنوعی… 41

– عملیات تکمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر… 41

پخت پارچه های پنبه- پلی استر… 43

سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر… 45

– انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه های موجود روی

مخلوط پنبه – پلی استر… 45

الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر 47

ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر 48

ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اکسیژنه… 50

د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر 51

– چاپ نمونه های تکمیل شده توسط پیگمنتها 54

نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون… 55

نقش اوره در خمیر چاپ… 56

نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ… 57

– نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تکمیل شده 61

لینک دانلود ...