محاسبه متغیرهای مالی شرکت فارسیت اهواز از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت فارسیت اهواز از سال 80 الی 89

محاسبه متغیرهای مالی شرکت فارسیت اهواز از سال 80 الی 89

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: excel

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 12 کیلوبایت

محاسبه متغیرهای مالی شرکت فارسیت اهواز از سال 80 الی 89

دسته: مدیریت مالی- حسابداری

فرمت: Excel

این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت فارسیت اهواز در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

اهرم مالی

نسبت قیمت به سود

ارزش بازارری به دفتری

اندازه

ضریب بتا

اهرم مالی صنعت

نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال)

بازده غیر عادی

 • ضریب بتا
 • اندازه
 • اهرم مالی صنعت
 • فرمت: Excel
 • دسته: مدیریت مالی
 • این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی
 • نسبت تمرکز (شاخص هرفیندال) و بازده غی
 • محاسبه متغیرهای مالی شرکت فارسیت اهواز از سال 80 الی 89
 • حسابداری
 • نسبت قیمت به سود
 • ارزش بازاری به دفتری

لینک دانلود ...