بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 423 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 120

بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382

فهرست مطالب

عنوان

چکیده … 1

فصل اول: مقدمه تحقیق … 3

1-1 بیان مساله 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق … 9

1-3 اهداف تحقیق 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق … 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق … 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین … 15

2-1 خود … 17

2-2 خودپنداره … 22

2-3 عزت نفس … 26

2-4 عزت نفس و جنسیت … 30

2-5 اثر بخشی … 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس … 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران … 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش … 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق … 48

3-1روش تحقیق … 49

3-2جامعه آماری … 49

3-3 حجم نمونه … 49

3-4روش نمونه گیری … 50

3-5 ابزار تحقیق … 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها … 53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها … 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول … 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم … 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم … 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم … 63

5-5 نتیجه گیری کلی … 64

5-6 محدودیت ها … 64

5-7 پیشنهادها … 65

منابع فارسی … 66

ضمائم … 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک … 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی … 71

قدر دانی

سپاس و ستایش خدای سبحان را که توانایی و بضاعت انجام این پژوهش را به ما عنایت کرد تا از این گذر برای کشف حقیقت، گوشه ای از هستی بیکران را بر ملا سازیم و با یافته های نو خود را در برابر عظمت حق تعالی کوچکتر احساس کنیم و برای پرواز به سوی حقایق ناب تر گام های بلندتر برداریم.

به جا است از استاد فرزانه جناب آقای رئوفی که در جریان تحقیق روشنگر راهمان بودند و با راهنمایی های مدبرانه و دلسوزانه خویش به ما کمک نمودند، سپاسگذاری نماییم.

  • بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 831382
  • رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 831382

لینک دانلود ...