رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 428 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

فهرست مطالب

عنوان

چکیده … 1

فصل اول: مقدمه تحقیق … 3

1-1 بیان مساله … 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق … 9

1-3 اهداف تحقیق … 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق … 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق … 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین … 15

2-1 خود … 17

2-2 خودپنداره … 22

2-3 عزت نفس … 26

2-4 عزت نفس و جنسیت … 30

2-5 اثر بخشی … 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس … 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران … 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش … 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق … 48

3-1روش تحقیق … 49

3-2جامعه آماری … 49

3-3 حجم نمونه … 49

3-4روش نمونه گیری … 50

3-5 ابزار تحقیق … 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها … 53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها … 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول … 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم … 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم … 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم … 63

5-5 نتیجه گیری کلی … 64

5-6 محدودیت ها … 64

5-7 پیشنهادها … 65

منابع فارسی … 66

ضمائم … 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک … 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی

  • رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس
  • رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

لینک دانلود ...