پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحد صنعتی تولیدی استان کردستان

پایان نامه بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحد صنعتی – تولیدی استان کردستان

pdf

160 صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

همراه با پرسشنامه و فهرست منابع

لینک دانلود ...