خرید و تحقیق در مورد: مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ POY پلی استر

خرید و دانلود تحقیق در مورد: مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ POY پلی استر

‘مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ POY پلی استر’

رشد درآمد و جمعیت در کشور بهمراه افز ایش شهرنش ینی حاصل از مهاجرت روستا ئیان و توسعه خدمات رفاهی در روستاها و همچن ین بازتابهای ناشی از سیاستهای اجرائی زمینه ساز عدالت اجتماعی موجب گردیده است تا در خلال چند دهه اخیر میزان مصرف منسوجات شدیداً افزایش یابد شاهد آن هستیم که هر ساله بخش قابل توجه ی از درآمده ای ارز ی کشور صرف خر ید ا لیاف و منسوجات واردا تی و بو یژه نخ مورد نیاز واحدهای بافندگی می گردد. امروزه پوشاک نیز همچون غذا و مسکن یکی از نیازهای ح یاتی و او لی ه بشر را تشکیل می دهد و میزان مصرف آن (حداقل تا سطح مع ینی از درآمد خانوار) یکی از شاخصه ای م یزان توسعه اقتصاد ی و اجتماع ی در کشور است. یکی از اصلی ترین دلا یل توجه به صنعت نساجی، نیاز بالای انسان به این صنعت مهم می باشد که هر روز با پیشرفتهای بس یاری روبرو م ی باشد. با توجه به روند رو به رشد جمع ی ت و گر ایش به سمت کالاهای جد ید، نه تنها از نیاز انسان به این بخش کاسته نشده بلکه همواره شاهد افز ایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی میباشیم.

نخ در کارخانجات تکسچرایزینگ به نخ استرچ و تکسچره تبدیل می گردد که این نخ جهت تولید محصولات زیر مورد استفاده قرار می گیرد.

1- پارچه رومبلی و پرده ای

2- البسه ورزشی زمستانی

3- البسه زیر

4- جوراب

5- پارچه کشباف یکپارچه

6- البسه ورزشی

این تحقیق در 3 فصل با عناوین زیر:

فصل 1- معرفی نخ poy پلی استر

فصل 2- وضعیت عرضه و تقاضای نخ poy پلی استر

فصل 3- بررسی فنی طرح تولید نخ poy پلی استر

و با فرمت pdf در56 ص تنظیم شده است.

لینک دانلود ...