تحقیق بیماری زوال عقل پیری

تحقیق-بیماری زوال عقل پیری

توجه به بهداشت روانی سالمندان یکی از اولویتهای سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو در منطقه مدیترانه شرقی است. دمانس و آلزایمر نیز در بیشتر برنامه های بهداشت روانی کشوهای عضو مورد برنامه ریزی و بحث قرار گرفته است و ضرورت دارد که در برنامه کشوری بهداشت در ایران نیز گنجانده شود.

توجه به دمانس و آلزایمر در یک برنامه کشوری (ملی) بهداشت روانی توجه به ابعاد فراوان و مختلفی را می طلبد. پیشگیری اولیه از آن درمان سریع و به موقع و کم عارضه آن، توانبخشی سالمندان ناتوان و معلول، بهبود بخشیدن به زندگی مبتلایان، ارتقاء سطح زندگی آنان و خانوادها و حمایت از حقوق اجتماعی آنان و خانواده ها و مراقبین آنها، بدون شک آموزش عمومی خانواده ها و جامعه و تدارک مرکز مشاوره، و مددکاری سالمندان در اولویت اول برنامه خواهد بود. تا آن زمان که توجهی به این موضوع از کشور صورت گیرد، این کتاب راهنمایی ساده، کوچک، کاربردی و مفیدی است که به همه خانواده های دارای فرد سالمند، برنامه ریزان، پزشکان، پرستاران و روانشناسان توصیه می گردد.

لینک دانلود ...