مقاله تهیه واکسن در مؤسسه راضی (3)

مقاله ی تهیه واکسن در مؤسسه راضی

فرمت فایل word بوده و قابلیت ویرایش دارد

تعداد صفحه: 103

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تاریخچه موسسه رازی… 2

تحقیق و تولید: تشخیص… 3

تعلیم و توسعه… 4

جایگاه بین المللی… 5

معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی… 6

معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی… 7

معرفی داروی ضد انگلی دام… 8

معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک 8

معرفی توبر کولین… 9

قسمت فیزیکوشیمی… 9

فصل دوم

تایید مواد اولیه

تعیین آمینو نیتروژن آزاد

تست تعیین تیپ شیشه

اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه

آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص

تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2

تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1

تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی

تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش

اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش

اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول

فصل سوم

تعیین مقدار پروتئین

تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی

محاسبه نمونه های توبر کولین

تهیه TCA 100%

فصل چهارم

تهیه واکسن… 12

یاورهای ایمنی… 14

تاریخچه… 14

تعریف یاور و کاربرد یاور… 15

عملکرد یاورها… 16

خصوصیات یک یاور مناسب… 20

انواع یاورها… 21

تقسیم بندی یاورها… 21

تست فرمالین… 28

روش کار… 28

تست آلومینیوم… 29

تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم… 29

اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن 31

تست تیرمرسال… 33

تهیه محلول دی تیزون… 34

تهیه محلول تست آمونیاک… 35

روش اندازه گیری مرتیولات… 35

فصل پنجم

تهیه سرم… 37

تست اندازه گیری فنل… 40

تهیه محلول آمینو فنازن… 40

تحلیه محلول پتاسیم هگزاسیانوفلات… 40

تهیه بافر بورات… 41

اندازه گیری فنل در سرم دیفتری… 41

آلبومین… 42

تهیه سرم فیزیولوژی… 55

آماده سازی نمونه های توکسوئید… 55

آماده سازی نمونه های آنتی ژن… 56

آماده سازی نمونه های سرم یا پلاسما… 57

فصل ششم

دستگاه uv-vis-spectroscopy

دستگاه رطوبت سنج

مقدمه لئوفیلیزاسیون

تاریخچه لئوفیلیزاسیون

بررسی اجمالی یک چرخه لئوفیلیزاسیون

کنترل کیفیت لئوفیلیزاسیون

انبار و ذخیره محصول

دستگاه pH متر

ترازوی دیجیتالی

تاریخچه

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی با بیش از 75 سال سابقه فعالیت یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور شناخته می شود.

این مؤسسه فعالیت خود را در سال 1304 تحت وزارت فلاحت و فوائد عامع (وزارت کشاورزی وقت) با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری خانمانسوز طاعون گاوی که با تلف صدها هزار رأس گاو حیات دامی کشور را مورد تهدید قرار داده بود آغاز مرد و پس از مدت کوتاه با تولید و عرضه واکسن مؤثر علیه بیماری مبور دوره نوینی از مبارزه علیه بیماریها را در کشور پایه گذاری نمود.

به فاصله کوتاهعی پس از این موفقیت کاربر روی تولید واکسنهای مؤثر علیه بیماریهای مهلک دامی از قبیل سیاه زخم نیز آغاز شد و از سال 1320 تحقیق و تولید انواع واکسنها و سرمهای ممصرف پزشکی در دستور کار مؤسسه تحقیقات رازی قرار گرفت.

لینک دانلود ...