مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران رشته هنر

دانلود مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران- رشته هنر

تغییرات نقش زن در سینمای ایران- رشته هنر

با بررسی و مقایسه فیلم های سینمایی قبل و بعد از خرداد 1376 درمی یابیم که مضامین و محتوای اصلی بیشتر فیلم های بعد از این تاریخ در ارتباط با موضوعات زنان است. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است این است که با توجه به تفاوت سیاست های فرهنگی در دو دوره قبل و بعد از خرداد 76، بازنمایی زنان در سینمای این دو دوره دارای چه تفاوت هایی در مضامین و محتوا می باشد؟

از جمله عناوین مورد بررسی در این مجموعه 55 صفحه ای عبارتند از:

  • ارزیابی نظری تغییرات نقش زن در سینما
  • پیشینه تجربی موضوع
  • کاربرد رویکرد روش شناسی تحلیل اسنادی
  • جامعه آماری
  • ژانرشناسی
  • بازنمایی زنان در فیلم ها

لینک دانلود ...