ارائه مدلی برای تبیین و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت عملکرد سازمان های رقابت پذیر مطالعه موردی؛ سازمان متولی توسعه صنعتی و شهرکهای صنعتی

ارائه مدلی برای تبیین و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت عملکرد سازمان های رقابت پذیر مطالعه موردی؛ سازمان متولی توسعه صنعتی و شهرکهای صنعتی

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 22

چکیده

در عصر کنونی فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان،

اهداف و استراتژیها، یکی از علایم بیماری سازمان قلمداد میشود. امروزه نظام ارزیابی عملکرد نسبت به گذشته

دستخوش تغییرات بسیار مهمی شده است. نتایج حاصل از اندازهگیری در صورتی واقعی است که عمل مقایسه

برای مشابه با مشابه و دیروز با امروز صورت پذیرد. در دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد، مهمترین هدف ارزیابی؛

قضاوت و ارزیابی عملکرد میباشد. دیدگاه سنتی عملکرد دیدگاهی گذشته نگر دارد در حالی که در دیدگاه

مدرن فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است و ارزیابی در راستای چشم

انداز و اهداف آتی سازمان برنامهریزی و اجرا میشود. BSC مجموعه اندازه گیری هایی سریع اما با دیدگاهی

جامع را برای مدیران ارشد فراهم می کند. امروزه سازمان هایی می توانند به عنوان سازمان های پیشتاز در صنعت

مربوط به خود شناخته شوند که بتوانند از امکانات موجود بهتر و سریعتر از سایر رقبا بهره بگیرند و با بکارگیری

تکنیک های نو و جدید بر مزیت های رقابتی خود افزوده و پایداری و ماندگاری آنها را افزایش دهند. در این

راستا کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری نوین در دست مدیریت می تواند با کمک به اندازه گیری درست

تری از عملکرد سازمان منجر به ایجاد شرایط بهتری جهت رقابت با سایر سازمانهای رقیب گردد

کلمات کلیدی: عملکرد، سازمان، رقابت پذیر، شهرک صنعتی

لینک دانلود ...