تحقیق تهیه واکسن در مؤسسه راضی

تحقیق درمورد تهیه واکسن در مؤسسه راضی

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

تاریخچه موسسه رازی 2

تحقیق و تولید: تشخیص 3

تعلیم و توسعه 4

جایگاه بین المللی 5

معرفی فرآوردهای مصرفی پزشکی 6

معرفی واکسن های مصرف دامپزشکی 7

معرفی داروی ضد انگلی دام 8

معرفی پادگانها و سایر فرآورده های بیولوژیک 8

معرفی توبر کولین 9

قسمت فیزیکوشیمی 9

فصل دوم

تایید مواد اولیه

تعیین آمینو نیتروژن آزاد

تست تعیین تیپ شیشه

اندازه گیری مقاومت هیدروکسی پودر شیشه

آشنایی و کنترل درپوش های لاستیکی مخصوص

تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 5/2

تهیه محلول استاندارد آمونیوم ppm 1

تهیه محلول استاندارد پتاسیم تتراید و مرکورات قلیایی

تهیه محلول A برای تست های کنترل درپوش

اندازه گیری میزان آلومینیوم موجود در درپوش

اندازه گیری شفافیت و رنگ محلول

فصل سوم

تعیین مقدار پروتئین

تهیه محلول مینرالیزاتور جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه سود 1 نرمال جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه اسید بوریک 2% جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه معرف جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه اسید سولفوریک جهت تعیین ازت پروتئین

تهیه ازت پروتئین جهت نمونه های توبرکولین گاوی

محاسبه نمونه های توبر کولین

تهیه TCA 100%

فصل چهارم

تهیه واکسن 12

یاورهای ایمنی 14

تاریخچه 14

تعریف یاور و کاربرد یاور 15

عملکرد یاورها 16

خصوصیات یک یاور مناسب 20

انواع یاورها 21

تقسیم بندی یاورها 21

تست فرمالین 28

روش کار 28

تست آلومینیوم 29

تهیه محلولهای استاندارد آلومینیوم 29

اندازه گیری آلومینیوم موجود در نمونه های واکسن 31

تست تیرمرسال 33

تهیه محلول دی تیزون 34

تهیه محلول تست آمونیاک 35

روش اندازه گیری مرتیولات 35

فصل پنجم

تهیه سرم 37

لینک دانلود ...