مشخصات اجرایی تجهیزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

مشخصات اجرایی تجهیزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد 32 ص

32 ص

بخش واکسنها و زیست شناسی

با سپاس از بخشایش کسانی که حمایتهای مالی نامشخص شان که استخراج این سند را ممکن ساخت.

این مدل بخشی از مجموعه های زیر است:

E1: مشخصات اجرایی تجهیزات برای سردخانه ها و اتاق های انجماد

E2: مشخصات اجرایی تجهیزات برای موتور سیکلت ها

E3: مشخصات اجرایی تجهیزات برای یخچال ها و فریزرها

E4 و E11: مشخصات اجرایی تجهزیات برای ظروف عایق شده

E5: مشخصات اجرایی تجهیزات برای وسایل کنترل مداوم درجات حرارت

E6: مشخصات اجرایی جهیزات برای وسایل کنترل مداوم درجه حرارت

E7: مشخصات اجرایی تجهیزات برای وسایل جانبی زنجیره ای سرد

E8: مشخصات اجرایی تجهیزات برای وسایل تزریق

E9: مشخصات اجرایی تجهیزات برای استریل کننده های بخار

E10: مشخصات اجرایی تجهیزات برای وسایل جانبی تزریق

این مدل شامل مرجع هایی برای اسناد زیر است:

who/V&B/02-34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخزنهای واکسن متوسط یا اولیه.

who/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش 2000)

این سند تهیه شده توسط

Access to Technologies

از بخش واکسنها و زیست شناسی

کد سفارش: who/V&B/02-33

چاپ: دسامبر 2002

این سند در نشانی اینترنتی زیر در دسترس است:

لینک دانلود ...