مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دانلود مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در کـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون استاندارد خوارک دام، طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون

رئیس نمایندگی

سلیمی وحید، محسن (دکترا در صنایع غذایی) استاد دانشگاه و مرکز تحقیقات علوم دامی

اعضاء

انجمی، مریم (مهندسی صنایع غذایی) معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی

تکمیلی، مهدی (مهندسی دامپروری) شرکت خوراک دام آریا

جعفری زاده، سیاوش (مهندسی صنایع غذایی) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی – آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

محمود زاده، همایون (دکترا در تغذیه دام) استاد دانشگاه تهران – دانشکده دامپزشکی

معدن کن، حسین (مهندسی شیمی) شرکت گلوکوزان – مدیر کنترل کیفیت

نصیری، فریدون دکترای دامپزشک) مشاور موسسه مدیر تولید و خوراک دام پارس

نیک اعتقاد، آنیتا (لیسانس شیمی) شرکت خوراک دام پارس

دبیر

ناگهی، نسریندخت (مهندسی کشاورزی و علوم دامی) موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پیشگفتار

استاندارد گلوتن ذرت در خوراک دام – طیور و آبزیان – ویژگیها و روشهای آزمون که پیش نویس آن توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 11/6/81 تصویب شدواینک به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی وهماهنگی با پیشرفتهای ملی وجهانی در زمینه صنایع و علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظرخواهدشدوهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یاتکمیل این استانداردبرسددرتجدیدنظربعدی مورد توجه واقع خواهدشد. بنابراین برای مراجعه به استاندارد ایران باید همواره ازآخرین چاپ وتجدیدنظر آنها استفاده کرد.

درتهیه وتدوین این استانداردسعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجودونیازهای جامعه درحد امکان بین این استاندارد واستانداردملی کشورهای صنعتی وپیشرفته هماهنگی ایجادشود.

منابع ومآخذی که برای تهیه این استاندارد به کاررفته به شرح زیراست:

1 – راهنمای مصرف خوراک دام و طیور سال 1375 تالیف مجتمع کارخانجات خوراک دام و طیور کشتزار

2 – نشریه آزمایشگاه صنایع غذایی انستیتو تغذیه و خواربار ایران

3 – نشریه استفاده از گلوتن ذرت در تغذیه طیور – دکتر محسن سلیمی وحید.

4-A. O. Ac – Methodof Analysis 1988.

5- Church. D. C. Livestock Feed and Feeding , 1986.

6- Codex. A, imentaries Commission cx/PT 98/6 February , 1998.

7-Corn: chemistry and Technology , 1990.

8- Encyclopedia of chemical Technology , 1990.

9-Feed stuffs July 22. Volume 10 – number 30, 1998.

10-LARRY. LBERGer Corn gluten Feed sulfsr Nutrition of beef cattle , 2000.

11- Mineral – Procossing technology Lister , b- Sampling for quatitive analysis 1990.

12- N. R. C (National Research Councile) 1989.

13-Stanley A. Watson and Paul E. Ramstand. corn chemistry and Technology ,1991.

14-The chemistry and Technology of Food Products and Food Products , 1995.

مقدمه

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز اهمیت فراوانی پیدا نموده بطوریکه اکثراً تولید کنندگان در صدد هستند که بتوانند با استفاده از منابع غذائی ارزان قیمت پروتئین بیشتری تولید نموده و در دسترس مصرف کنندگان قرار دهند. یکی از منابع با ارزش پروتئین، استفاده از محصولات جنبی کارخانجات تهیه و تولید مواد غذائی می باشد.

گلوتن ذرت یکی از محصولات جنبی کارخانجات تهیه و تولید روغن ذرت و نشاسته سازی است. این ماده غذائی که از ارزش پروتئینی خاصی برخوردار می باشد. می تواند به عنوان تامین کننده پروتئین خوراک دام و طیور و آبزیان مورد مصرف قرار گیرد و میزان پروتئین آن بستگی به نوع فرآیند دارد که دامنه تغییرات آن از 40 تا 60 درصد تغییر می نماید. این محصول از نظر فیبر خام در حد پائین بوده بطوریکه میزان الیاف خام آن 5/4 درصد می باشد.

گلوتن ذرت علاوه بر اینکه به عنوان یک منبع خوب پروتئینی می تواند مصرف شود به عنوان یکی از منابع تأمین کننده متیوین خوراک دام و طیور و آبزیان نیز می باشد.

محصول گلوتن ذرت پس از جداسازی پوسته جوانه و نشاسته به دست می آید و می توان آن را همراه با سایر مواد پروتئینی مصرف نموده. استفاده از گلوتن ذرت در تغذیه طیور سبب افزایش رنگ زرد در پوست طیور پرورشی شده و همچنین در تغذیه دامهای بزرگ مانند گاوهای شیری و گوشتی و گوسفند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

خوارک دام، طیور و آبزیان – گلوتن ذرت – ویژگیها و روشهای آزمون

1 هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیهای فیزیکی، شیمیائی، بهداشتی، نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی، نشانه گذاری و انبارداری گلوتن ذرت است.

2 دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد گلوتن ذرت که به صورت صنعتی در داخل کشور تولید می شود جهت تغذیه دام، طیور و آبزیان کاربرد دارد.

3 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یاتجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی رامورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

3-1 استاندارد ملی ایران 2664 سال 1366 – تعیین باقیمانده سموم آفت کش کلره، فسفره در محصولات کشاورزی.

3-2 استاندارد ملی ایران 3207 سال 1371: استاندارد ویژگیهای بهداشتی و میکروبیولوژی مواد اولیه تهیه خوراک دام و طیور.

3-3 استاندارد ملی ایران 331 سال 1376: آخرین تجدیدنظر استاندارد نمونه برداری کنجاله دانه های روغنی.

3-4 استاندارد ملی ایران 4013 سال 1376: آئین کار روشهای انبارکردن و انبار داری مواد کشاورزی خشک.

3-5 استاندارد ملی ایران 321 سال 1346: روش تعیین آب و مواد فرار در کنجاله دانه های روغنی.

3-6 استاندارد ملی ایران 3718 سال 1375: روش تعیین پروتئین و مقدار ازت در خوراک دام.

3-7 استاندارد ملی ایران 520 سال 1349: روش اندازه گیری فیبر در خوراک دام و طیور.

3-8 استاندارد ملی ایران 415 سال 1346: روش تعیین میزان روغن در کنجاله ها است.

3-9 استاندارد ملی ایران 332 سال 1346: روش اندازه گیری خاکسترکل کنجاله است.

3-10 استاندارد ملی ایران 2754 سال 1367: روش آزمون اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 22 صفحه

پس از پرداخت، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

لینک دانلود ...