مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روشهای آزمون (3)

مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روشهای آزمون

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مربا و مارمالاد و ژله مربا ویژگیها و روشهای آزمون

1 ـ هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد. 2 ـ دامنه کاربرد

1 ـ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد. 2 ـ دامنه کاربرد این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها , بسته‏بندی , نشانه‏گذاری , نمونه‏برداری و روشهای آزمون مربا و مارمالاد و ژله مربا می‏باشد.

2 ـ دامنه کاربرد

این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است. اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود. این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی که مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد.

این استاندارد فرآورده‏هایی را شامل می‏شود که از کلیه اندامهای سالم و ماکول گیاه قابل تهیه است

اندامهای گیاهی می‏تواند مجزاء بصورت مربا و مارمالاد و ژله مربا تهیه شود.

این استاندارد در مورد ژله دسر 1 همچنین محصولات تهیه شده با مواد قندی و یا غیرقندی که مصرف رژیمی دارند 2 نمیباشد.

3 ـ تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار می‏رود: 3 ـ 1 ـ مربا: فرآورده‏ایست که از عمل آوری اندامهای گیاهی همراه با قند مجاز (موضوع بند 4-8 این استاندارد) با آب و یا آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص بدست آید به ترتیبی که قطعات بکار رفته در تهیه آن قابل تفکیک و رویت باشد.

در این استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار می‏رود:

3 ـ 1 ـ مربا:

فرآورده‏ایست که از عمل آوری اندامهای گیاهی همراه با قند مجاز (موضوع بند 4-8 این استاندارد) با آب و یا آب میوه پس از طی فرآیند خاص تا غلظت مشخص بدست آید به ترتیبی که قطعات بکار رفته در تهیه آن قابل تفکیک و رویت باشد.

3 ـ 2 ـ مارمالاد

فرآورده‏ایست که طی فرآیند خاص از پوره میوه همراه با قند مجاز (موضوع بند 4-8 این استاندارد) تا رسیدن به غلظت مورد نیاز بدست می‏آید.

3 ـ 3 ـ ژله مربا 3

فرآورده‏ایست شفاف که طی فرآیند خاص از آب میوه و یا استخراج آبی میوه که فاقد ذرات میوه بوده ممکن است به وسیله تبخیر تغلیظ شده و یا مواد قندی مجاز (موضوع بند 4-8 این استاندارد) به آن اضافه شده و تا غلظت مورد نیاز حاصل می‏شود.

در مورد ژله مربا می‏توان از قطعات میوه بصورت پراکنده و معلق در بافت آن استفاده کرد.

4 ـ ویژگیها

4 ـ 1 ـ میوه‏ها: میوه‏های مورد مصرف باید تمیز , تا حد مناسب رسیده , سالم , با یا بدون پوست , بدون هسته (بجز دانه ریزها) بدون تخمدان , از میوه تازه (به استثنأ بالنگ که بصورت خشک مجاز می‏باشد) و یا نگهداری شده در سردخانه و یا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود. 4 ـ 2 ـ سایر اندامهای گیاهی:

4 ـ 1 ـ میوه‏ها:

میوه‏های مورد مصرف باید تمیز , تا حد مناسب رسیده , سالم , با یا بدون پوست , بدون هسته (بجز دانه ریزها) بدون تخمدان , از میوه تازه (به استثنأ بالنگ که بصورت خشک مجاز می‏باشد) و یا نگهداری شده در سردخانه و یا منجمد شده طبق استاندارد مربوطه استفاده شود.

4 ـ 2 ـ سایر اندامهای گیاهی:

سایر اندام‏های گیاهی مورد مصرف باید تمیز , سالم و تازه باشد (از گلهای خشک شده طبق استاندارد مربوطه نیز می‏توان استفاده نمود.)

4 ـ 3 ـ طعم و بو:

مربا و مارمالاد و ژله مربا باید طعم و بوی میوه و یا گیاه مورد مصرف را داشته باشد. و عاری از هر گونه طعم و بوی حاصل از سوختگی و فساد مانند کپک زدگی و ترشیدگی باشد.

4 ـ 4 ـ رنگ:

مربا و مارمالاد باید رنگ فرآورده‏ای باشد که تحت شرایط طبیعی و سالم بدست آمده و مشخص کننده نوع میوه , عاری از رنگ سیاه و یا قهوه‏ای مربوط به اکسیده شدن میوه یا کاراملیزه شدن مواد قندی است باشد.

افزودن هر نوع رنگ به فرآورده مجاز نمی‏باشد.

4 ـ 5 ـ عیوب:

میوه آفت زده , لک دار , کپک زده , لهیده و سایر مواد اولیه‏ایکه از نوع نامرغوب بوده و منجر به فرآورده‏های نامناسب می‏شود عیوب تلقی می‏گردد.

4 ـ 5 ـ 1 ـ وجود قطعات سوخته شده و کاراملیزه شده جزء عیوب محسوب می‏شود.

4 ـ 5 ـ 2 ـ وجود هسته به استثنای دانه ریزها 4 وجود پوست به استثنای میوه‏هائیکه با پوست خورده می‏شوند مانند گیلاس جزء عیوب محسوب می‏شود.

4 ـ 6 ـ مواد خارجی:

4 ـ 6 ـ 1 ـ فرآورده باید فاقد بقایای گیاهی مانند برگ , ساقه , تخمدان و غیره باشد.

4 ـ 6 ـ 2 ـ فرآورده باید فاقد هر گونه آفت زنده و مرده و یا آثار بقایای آنها مانند تخم و لارو و شفیره و حفره باشد.

4 ـ 6 ـ 3 ـ در فرآورده نباید ذرات شن و خاک و غیره وجود داشته باشد.

4 ـ 7 ـ آب:

آب مصرفی در تهیه مربا و مارمالاد و ژله مربا باید مطابق استاندارد ویژگیهای آب آشامیدنی شماره 1053 باشد.

4 ـ 8 ـ مواد قندی:

افزودن ساکارز , گلوکز (مایع و یا جامد) دکستروز , فروکتوز و یا سایر مواد قندی هیدروکربنه مطابق با استانداردهای مربوطه مجاز می‏باشد.

4 ـ 9 ـ پری:

میزان پری حداقل 90 درصد باشد.

4 ـ 10 ـ مواد جامد محلول در آب:

میزان مواد جامد محلول در آب در مربا و مارمالاد و ژله مربا حداقل 65 باشد.

4 ـ 11 ـ اسیدیته:

اسیدیته مربا و مارمالاد و ژله مربا باید در حدود مجاز 1/5-0/1 درصد اسیدیته برحسب اسید سیتریک

4 ـ 12 ـ PH

میزان PH مربا و مارمالاد و ژله مربا باید در حدود مجاز 4-3 باشد.

4 ـ 13 ـ میوه محتوی:

لینک دانلود ...