پایان نامه ارشد رشته ادبیات تقابل عقل و عشق در دیوان جامی، کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله عقل و عشق سعدی

پایان نامه ارشد رشته ادبیات تقابل عقل و عشق در دیوان جامی، کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله ی عقل و عشق سعدی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات تقابل عقل و عشق در دیوان جامی، کیمیای سعادت محمد غزالی و رساله ی عقل و عشق سعدی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات156

دانلود پایان نامه اماده

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

پیشگفتار 2

فصل اول: کلیات تحقیق 3

1-1-مقدمه 4

2-1-بیان مسئله 4

3-1-اهمیت تحقیق 5

4-1-اهداف تحقیق 5

5-1-پیشینه تحقیق 5

6-1-سوالات تحقیق 6

7-1-سازماندهی تحقیق 6

8-1-روش کار 6

9-1-ابزار گردآوری تحقیق 7

فصل دوم 8

1-2-زبان حال عقل 9

2-2-تعریف عقل 9

3-2- مفهوم عقل 11

4-2-عقل از دیدگاه فلاسفه 13

5-2- عقل از دیدگاه دین 14

6-2-عقل از دیدگاه صوفیه 15

فصل سوم 19

1-3-عشق چیست؟ 20

2-3-واژه ی لغوی عشق 21

3-3-واژه ی عشق در منابع اسلامی 22

4-3-انواع عشق انسانی 25

5-3-آثار عمومی عشق 25

6-3-عشق از دیدگاه فلاسفه 27

1-6-3-عشق در نظر سقراط و افلاطون 28

2-6-3-عشق از دیدگاه ابن سینا 29

3-6-3-عشق از دیدگاه سهروردی 30

4-6-3-عشق از دیدگاه شیخ بهایی 30

7-3-عشق از دیدگاه دین 30

1-7-3-نظر قرآن و سنت در باب عشق 31

2-7-3-محبت الهی در قرآن کریم 32

8-3-عشق از دیدگاه عرفان 33

1-8-3-انواع عشق از دید عرفا 34

فصل چهارم 36

1-4-نگاهی گذرا بر اموال و آثار نورالدین عبد الرحمن جامی 37

2-4-تقابل عقل و عشق از نظر جامی 44

1-2-4-زهد و عشق 95

فصل پنجم 110

1-5-شمه ای درباره جامی 111

2-5-تقابل عقل و عشق در کیمیای سعادت غزالی جلد اول و دوم 116

فصل ششم 133

1-6-شمه ای درباره سعدی 134

2-6-تقابل عقل و عشق در رساله ی عقل و عشق سعدی 142

فصل هفتم 152

مقایسه ی عقل و عشق 153

نتیجه گیری 155

منابع و مآخذ 156

لینک دانلود ...