پایان نامه مطالعه تأثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

پایان نامه مطالعه تأثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس کودکان

چکیده: هدف از پژو. هش حاضر مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه…

دسته بندی: جزوات» معارف اسلامی

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 40 کیلوبایت

چکیده:

هدف از پژو. هش حاضر مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت 200 نفر دانش آموزان پسر و دختر از هر کدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» 27/0- است که در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها 245/0- است که در سطح 5% معنی دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها 56/0- است که در سطح 1% معنی دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/0 معنی دار بوده است.

ه) تفاوت میانگین های عزت نفس در دختران و پسران معنی دار نیست.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

الف: پیشینه نظری تحقیق

عزت نفس بالا، عزت نفس پایین

ب: تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

چگونگی گردآوری داده ها

روش آماری

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق

مقدمه

یافته ها

فصل پنجم: بحث یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع و ضمائم

ضمیمه الف: جداول نمرات هر دو گروه

1- جدول نمرات خام آزمودنی های پسر

2- جدول نمرات خام آزمودنی های دختر

فهرست منابع

ضمیمه ب: پرسشنامه ها

1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل

2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

فهرست جداول

1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس

2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها

3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها

4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر

 • پایان نامه عبوم تربیتی
 • پایان نامه روانشناسی
 • بد رفتاری
 • پایان نامه عزت نفس کودکان
 • عزت نفس کودکان
 • تأثیر بدرفتاری والدین بر دانش آموزان
 • عزت ن
 • تأثیر بدرفتاری بر عزت نفس
 • پایان نامه بدرفتاری والدین
 • روش تحقیق تأثیر بدرفتاری والدین
 • دانلودپایان نامه

لینک دانلود ...