تحقیق بازنماِیی هویت اجتماعی در سینما

تحقیق بازنماِیی هویت اجتماعی در سینما

این تحقیق در دانشگاه تهران به روش تحلیل محتوای انجام شده است. 139 صفحه WORD.

این واقعیت در جامعه ایرانی وجود دارد که روشنفکری در جامعه امروزه به لایه ظریف و باریک در سطح جامعه مبدل شده است. قشری از تحصیلکردگان، دانشجویان، تکنوکراتها افراد روشن ضمیر و نخبگان فکری، هنری و سیاسیون صنف این لایه را تشکیل می دهند. و از آنجا که افراد این صنف نیاز امروز جامعه ایرانی است. و سینما به عنوان یک رسانه می تواند ابزاری برای شناخت این صنف به آحاد مردم باشد. اگر بپذیریم که سینما به عنوان یک رسانه جمعی نقشی دو سویه دارددارد به این معنی که از طرفی واقعیتهای جامعه را بعنوان موضوع انتخاب می کند وآنرا بازنمایی می کند و از سوی دیگر خود اقدام به ساخت واقعیتها آنگونه که خود می خواهد، می کنداین سوال پیش می آید که سینماگران هویت اجتماعی روشنفکررا در سینما چگونه می سازند وبازنمایی می کنند.

لینک دانلود ...