بررسی تاثیر عزت نفس در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 298 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 74

تحقیق و پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی

(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

بررسی تاثیر عزّت نفس در میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

*ضمیمه آمار توصیفی

چکیده:

مقاله حاضر پژوهشی است که به بررسی و مقایسه عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی پیام نور مرکز شهر اردبیل در نوبت اول سال تحصیلی 92 – 91 پرداخته است. برای انجام این تحقیق با توجه به فرضیه ها مطرح شده از روش علی – مقایسه ای استفاده شده است از روش های آماری رگرسیون، آزمون t و آزمون آنوا برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و محاسبهت آماری با نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه 30 دختر و 32 پسر از رشته علوم تربیتی اند که با روش های نمونه گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی و خانوادگی و فرم عزّت نفس کوپر اسمیت که شامل 58 سوال است صورت گرفت. نتایج بدست آمده، نشان می دهد:

بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پیام نور مرکز اردبیل رابطه معنی داری وجود ندارد.

میان میان عزّت نفس دانشجویان دختر وپسر رشته علوم تربیتی پیام نور مرکز اردبیل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین میزان پیشرفت تحصیلی و عزّت نفس دانشجویان با میزان تحصیلات پدر ومادر تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بین میزان پیشرفت تحصیلی و عزّت نفس دانشجویان دختر و پسر با شغل پدر تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه … 2

بیان مسأله … 3

اهمّیت و ضرورت مسأله … 6

اهداف پژوهش … 8

فرضیه های پژوهش … 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها … 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

مقدمه … 12

عزّت نفس … 12

منابع احساس ارزشمندی یا عزّت نفس … 13

پیشرفت تحصیلی … 14

عزّت نفس پلی برای رسیدن به اعتماد به نفس … 15

رویکرد اسلام نسبت به عزّت نفس … 16

عزّت نفس؛ نظام ایمنی آگاهی … 16

تعریف اعتماد به نفس … 16

عوامل ایجاد عزّت نفس در دانش آموزان … 17

عوامل تأثیر گذار بر عزّت نفس دانش آموزان … 18

ویژگی های دانش آموز با اعتماد به نفس با لا … 19

پرورش اعتماد به نفس … 19

چهارده عامل مؤثر در ایجاد اعتماد به نفس … 20

افزایش اعتماد به نفس … 24

شش روش کسب اعتماد به نفس … 25

تأثیر اعتماد به نفس در زندگی … 26

ریشه های عزّت نفس … 27

مفهوم عزّت نفس تحصیلی … 30

نظریات برخی از دانشمندان در باره عزّت نفس … 33

پیشینه مطالعاتی

الف – یافته های داخلی … 42

ب – یافته های خارجی … 43

فصل سوم: روش اجرا

مقدمه … 46

جامعه مورد پژوهش … 46

حجم نمونه … 46

شیوه نمونه گیری … 46

ابزار پژوهش … 46

روش تحقیق … 50

روش های آماری … 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه … 52

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها … 52

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها … 57

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه … 61

بحث و نتیجه گیری … 61

پیشنهادات … 62

محدودیت های پژوهش … 63

لیست منابع … 64

پیوست ها … 67

فهرست جداول:

جدول 1 – 4: فراوانی جنسیت

جدول 2 – 4: فراوانی تحصیلات مادر

جدول 3 – 4: فراوانی تحصیلات پدر

جدول 4 – 4: فراوانی شغل پدر

جدول 5 – 4: فراوانی آماره مربوط به عزّت نفس

جدول 6 – 4: فراوانی آماره مربوط به معدل

جدول 7 – 4: رگرسیون

جدول 8 – 4: آزمون آنوا (میزان تحصیلات)

جدول 9 – 4: آزمون آنوا (شغل پدر)

فهرست نمودارها:

نمودار 1 – 4: جنسیت

نمودار 2 – 4: تحصیلات مادر

نمودار 3 – 4: تحصیلات پدر

نمودار 4 – 4: شغل پدر

  • تحقیق و پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی
  • (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

لینک دانلود ...