گزارش کارآموزی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، کنترل عملکرد تجهیزات در عملیات بهره برداری تصفیه خانه آب (5)

گزارش کارآموزی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، کنترل عملکرد تجهیزات در عملیات بهره. برداری تصفیه خانه آب

گزارش کارآموزی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، کنترل عملکرد تجهیزات در عملیات بهره برداری تصفیه خانه آب

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه: 56

فهرست

پیشگفتار…

مقدمه…

موقعیت جغرافیای و حوضه آبگیری…

تصفیه آب…

فصل دوم:

شرح فرایندهای تصفیه و فعالیت واحدهای تصفیه خانه

سازه ورودی…

واحد کلر زنی آب خام…

مفاهیم ومبانی گندزدایی…

افزودن مواد شیمیایی…

کلر…

مشخصات شیمیای گاز کلر…

کلر زنی آب خام…

انعقاد و لخته بندی…

تئوری انعقاد…

پیش ته نشینی…

اکسیلاتور…

روش کار اکسیلاتور…

واحد زلال ساز (پولساتور)…

واحد صافی (فیلتراسیون)…

انواع صافی های ماسه ای…

بکواش…

سیفون گالری…

گندزدایی آّباک و تنظیم کلر باقی کانده…

مخازن توزیع آب…

فصل سوم:

بخش اول: پارامترهای بیولوژیکی و شیمیایی

گندزدایی…

مکانیزم ضد عفونی کننده ها…

گند زدایی به روش شیمیایی…

گندزدایی با کلر…

گاز کلر…

شرایط اتاقک دستگاه کلر زن…

بخش دوم:

آبگیری و خشک کردن لجن…

دیزل ژنراتور (برق اضطراری)…

بخش سوم:

آزمایشگاه تصفیه خانه…

منابع و مراجع…

لینک دانلود ...