پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (2)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

فرمت: word

قیمت: 3000 تومان

بررسی ها در ایران وخارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن (1999) ضریب آلفای 88/. را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرای منفی و منعادار و با خرده مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنادار به دست آمده است. ادموند سون و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی 86/. تا 90/. را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و دیگران (1990) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته 88/. و بعد از سال 70/. گزارش کرده اند.

با روش باز آزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 77/. و 80/. گزارش شده است. ضریب همسانی درونی گزارش شده بین 89/. تا 83/. در مطا لعات مختلف متغیر بوده است. پور شافعی (1370) با روش دو نیمه کردن ضریب 87/. را گزارش کرده است. در بررسی روایی آزمون کوپر اسمیت، ثابت (1375) و نایبی فرد (1382) روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیسنک به دست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 80/. و در پژوهش نایبی فرد 78/. بوده است. همچنین ضرایب اعتبار این آزمون با روش باز آزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 90/. و92/. گزارش شده است.

لینک دانلود ...