گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

دسته بندی: کارآموزی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات: 58

تاریخچه تصفیه فاضلاب

هدف از تصفیه فاضلاب چیست؟

استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی دارای چه فوایدی است؟

مراحل تصفیه فاضلاب

انواع فاضلاب:

وزن مخصوص فاضلاب (چگالی):

اصول کلی تصفیه فاضلاب شامل موارد زیر است:

تصفیه فاضلاب ها به سه گونه انجام می شود:

مواد غذایی باکتری ها:

تعریف بار حجمی یا بار هیدرولیکی

روش های تصفیه زیستی شامل سه دسته زیر است:

تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی:

هضم لجن:

باکتری های بی هوازی به دو دسته تقسیم می شوند:

ویژگی های لجنی که مرحله ی هضم متانی آن انجام شده است:

فرآیند نیترات سازی و نیترات زدایی:

نیترات زدایی:

فرآیند نیترات زدایی:

تصفیه شیمیایی:

روش کار کلر:

گندزدایی با اشعه ی فرابنفش:

ویژگی های شیمیایی فاضلاب:

– یون هیدروژن (PH):

4-ازت و فسفر:

5-اکسیژن محلول:

6- مواد سمی و بازدارنده:

7-هدایت الکتریکی:

8- قلیاییت:

9- سولفیدها:

10- سایر خصوصیات شیمیایی فاضلاب:

آزمایش های روزانه:

روش آزمایش BOD:

روش آزمایش COD:

اندازه گیری T. S

قلیاییت:

روش آزمایش:

اندازه گیری کلراید:

تست Fe:

اندازه گیری سولفات: (نمونه صاف شده T. S. S)

اندازه گیری سختی کل:

اندازه گیری ca، mg:

اندازه گیری آمونیوم و نیترات:

تست رنگ: نمونه صاف شده T. S. S

اندازه گیری روغن گریس:

Detergent:

نیتروژن آلی (Norg):

روش های تهیه:

تهیه محلول سدیم استات:

تهیه محلول استات آمونیوم:

تهیه محلول هیدرکسیل آمین:

استاندارد COD:

تهیه بافر سختی:

تهیه بافر کلسیم:

تهیه محلول باریم کلراید:

معرف تقطیر:

معرف فنانترولین: (تست آ هن)

معرف ا سید بوریک:

تهیه کلرید قلع:

محلول استاندارد 1412 :

محلول استاندارد 6667 :

تهیه معرف نیتریت:

تهیه محلول بافر بورات:

محلول:

روش استاندارد کردن:

اسید بوریک:

فرآیند تصفیه خانه اهواز:

ته نشینی اولیه:

تصفیه ثانویه یا میکروبیولوژیکی:

فرایند دفع لجن:

عکس های قسمت های مختلف تصفیه خانه:

گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

  • گزارش کارآموزی تصفیه خانه فاضلاب

لینک دانلود ...