مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرش فناوری دیویس (TAM)

: مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرش فناوری دیویس (TAM)

دانلود مقاله ای در مورد مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرش فناوری دیویس (TAM)، شامل 8 صفحه در قالب PDF آماده دانلود می باشد. برای دانلود و مشاهده فهرست و چکیده روی دریافت فایل کلیک کنید.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 456 کیلوبایت

فهرست:

چکیده

مقدمه

فرضیات پژوهش

روش شناسی تحقیق

یافته های تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

چکیده:

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کسانی هستند که در شعب بانک ملت شهرستان جهرم حساب دارند. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است که تعداد 200 نفر از مشتریان شعب بانک ملت انتخاب شد و جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید.

  • بانکداری الکترونیکی
  • بانک ملت
  • ادراک از مفید بودن
  • ریسک ادراکی
  • مدل پذیرش فناوری

لینک دانلود ...