بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه)

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1198 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 201

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی عمومی

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

(بصورت کامل و آپدیت شده)

* آپدیت چهارم با عنوان پرسشنامه رضایت از ازدواج نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

*آپدیتهای قبلی

شاخصهای رضایت زناشویی 18 صفحه

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47)

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین 9 صفحه

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

ازدواج

رضایت زناشویی

هوش همسران

امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در آمیخته است. لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است. عمده ترین اهدافی که تاکنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است. به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی و غیره سعی نموده اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند. زیرا امروز دریافته اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است که می توان فرزندانی سالم و پویا تربیت نمود و از آنجا که زن در خانواده نقش مهمی در انسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت مندی زناشویی بیشتری باشد. لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: گستره علمی موضوع پژوهش

مقدمه … 1

1- موضوع پژوهش … 4

2- هدفهای پژوهش … 4

3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن … 5

4- سؤالهای پژوهش … 5

5- فرضیه های پژوهش … 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها … 6

خلاصه … 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت … 10

تعریف رضایتمندی زناشویی … 11

ازدواج … 12

تعریف ازدواج … 12

فوائد ازدواج … 13

ازدواج دختر وپسر ریشه های دوران کودکی … 14

افکار مسموم … 17

بهداشت روانی … 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان … 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق … 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین … 20

طرز تفکر وعقاید وتمایلات … 21

طرز تلقی ونگرشها … 22

عقاید مذهبی … 23

اختلافات طبقاتی … 23

میزان تحصیلات … 24

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی … 24

تولد فرزند … 25

تعداد فرزندان … 26

اخلاق … 26

دخالت اطرافیان وبستگان … 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر … 27

رابطه با اولیا … 28

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد … 29

وجوهی از اختلافات زناشویی … 31

نیازهای احساسی زن ومرد … 31

چگونه می توان در زندگی خوشبخت بود … 32

نیاز اساسی ازدواج موفق … 33

نقش زن در زندگی امروز … 35

زن در نقش همسری … 35

موقعیت زن در اسلام … 36

ازدواج از نظر اسلام … 37

سختگیری در مسئله ازدواج … 38

اهداف والای ازدواج در اسلام … 38

معیارهای انتخاب همسر … 40

خواستگاری … 42

مهریه … 42

جهیزیه … 43

عقد وعروسی … 44

حقوق زن وشوهر … 45

رفتار … 46

گفتار … 46

هدف زندگی ازدید قرآن … 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم … 47

خانواده … 48

تیپهای خانواده … 49

خانواده متزلزل … 50

خانواده متعادل … 50

خانواده متکامل … 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر … 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر … 52

توصیه هایی برای زن وشوهرها … 53

شیوه های کاربردی برای رسیدن به تفاهم … 53

طلاق … 54

خانواده گسسته … 56

اختلافات خانوادگی … 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه … 57

انواع عوارض بعد از طلاق … 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق … 59

هوش … 60

تعریف هوش … 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی … 63

هوش عملی وهوش نظری … 64

هوش واستعدادهای دیگر … 65

ماهیت عامل g … 67

تست هوش چیست … 67

بهره هوشی (هوشبهر) چیست … 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی … 69

ماهیت هوش … 70

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه … 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید … 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری … 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی … 72

عوامل موثر در رشد هوش … 72

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش … 73

1- وراثت وهوش … 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش … 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد … 75

4- محیط وهوش … 75

5- نقش زمان در تشکیل هوش … 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش … 77

آزمون استانداردشده هوش … 78

آزمونهای هوش … 80

آزمونهای گروهی … 81

آزمونهای فردی هوش … 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش … 83

نظریه های معاصر هوش … 84

الف: نظریه های عاملی هوش … 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن … 86

نظریه سلسله مراتبی … 87

نظریه چند عاملی ترستون … 88

نظریه سه بعدی گیلفورد … 89

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال … 90

نظریه دوسطحی جنسن … 91

ب: نظریه های فرایند مداری هوش … 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش … 93

نظریه بازنمایی برونر … 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور … 95

خلاصه … 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه … 115

1-1- جامعه مورد بررسی … 116

2-1 روش نمونه گیری … 116

3-1 نمونه منتخب … 116

2-ابزار وروش اجرای پژوهش … 116

1-1 ابزار پژوهش … 116

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH … 116

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 122

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN … 123

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 123

6-2 روش اجرای پژوهش … 124

3-طرح پژوهش وروشهای آماری … 124

1-1- معرفی طرحهای پژوهش … 124

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده ها … 124

خلاصه … 125

فصل چهارم: ارائه وتحلیل نتایج کمی

1-یافته های توصیفی … 127

2-یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه ها 130

خلاصه … 132

فصل پنجم: بحث ونتایج کمی

1-بحث وبررسی درباره یافته ها … 135

2-تفسیر نهایی … 136

3-محدودیتهای پژوهش … 142

4-پیشنهادات … 143

منابع 144

پیوستها

جدول داده های خام مردان … 147

جدول داده های خام زنان … 148

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان … 149

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان … 151

منابع 170

* آپدیت چهارم با عنوان پرسشنامه رضایت از ازدواج نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

*آپدیتهای قبلی

شاخصهای رضایت زناشویی 18 صفحه

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (ENRICH-47)

رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین 9 صفحه

  • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران (201 صفحه)
  • دانلود پایان نامه روانشناسی
  • اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
  • رضایت زناشویی
  • ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
  • دانلود پایان نامه رشته روانشناسی
  • هوش همسران
  • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

لینک دانلود ...