پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، علم و فناوری در جهان پر از رقابت کنونی؛ محدودیت، پیچیدگی و موقعیت های جدیدی را پدید آورده اند و می توان آنها را موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دانست. بهره برداری صحیح از تحولات سریع علم و فناوری، مدیریت تحولات فناورانه و نوآوری مستلزم در اختیار

دسته بندی: جزوات» مدیریت

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 174

حجم فایل: 1,378 کیلوبایت

مقدمه:

علم و فناوری در جهان پر از رقابت کنونی؛ محدودیت، پیچیدگی و موقعیت های جدیدی را پدید آورده اند و می توان آنها را موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان دانست. بهره برداری صحیح از تحولات سریع علم و فناوری، مدیریت تحولات فناورانه و نوآوری مستلزم در اختیار داشتن دانش روز و پیشرو می باشد که این خود شاید یکی از عوامل اهتمام و گرایش سازمانها در چند سال اخیر به بحث مدیریت دانش باشد. از این رو، در سالهای اخیر، نوآوری به عنوان یکی از دستاوردهای مدیریت دانش که برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی می نماید مورد توجه قرار گرفته است. در محیط ناپایدار و پیچیده امروز، سازمان هایی کامیاب هستند که به یک مزیت رقابتی پایدار دست یابند. در سالهای اخیر منبع اصلی مزیت رقابتی از کارایی و کیفیت به کارآفرینی و نوآوری تغییر یافته است. کارآفرینی همان نیرویی است که امروزه از آن به عنوان موتور محرک رشد وتوسعه یاد می شود. با توجه به اهمیت کارآفرینی برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمانی می تواند موفق باشد که با ایجاد بسترهای لازم از فرآیند کارآفرینی پشتیبانی کند. به همین منظور در گذشته تحقیقات زیادی در خصوص بستر های کارآفرینی سازمانی (فرهنگ، ساختار، شبکه، سرمایه اجتماعی و…) صورت گرفته است. به دلیل نقش غیر قابل انکار دانش در ایده پردازی و نوآوری به نظر می رسد که یکی از مهمترین عوامل ایجاد کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش باشد که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همه موارد ذکر شده در بالا ضرورت مدیریت کردن دانش، تبدیل دانش نامشهود به مشهود و قابل اندازه گیری و از همه مهم تر تحقیق در زمینه مدیریت دانش در سازمان ها و جامعه را نشان می دهد.

فهرست مطالب:

فصل اول: (کلیات تحقیق)

1-1- مقدمه

1-2- اهمیت موضوع

1-3- بیان مساله

1-4- مدل مفهومی تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

1-6- فرضیه های تحقیق

1-7- قلمرو تحقیق

1-8- محدودویتهای تحقیق

1-9- تعریف واژگان

1-9-1- تعریف واژگان تخصصی تحقیق

1-9-2- تعریف واژگان عملیاتی تحقیق

فصل دوم: (ادبیات نظری تحقیق)

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه

2-2- گذری بر مدیریت دانش

2-3- دانش

2-3-1- روابط داده، اطلاعات و دانش

2-3-1-1- داده

2-3-1-2- اطلاعات

2-4- طبقه بندی انواع دانش

2-5- منابع دانشی سازمان

2-6- چه نوع دانشی را باید مدیریت کنیم؟

2-7- ضرورت و اهمیت مدیریت دانش

2-8- مفهوم مدیریت دانش

2-9- تعاریف مدیریت دانش

2-10- استراتژیهای مدیریت دانش

2-11- مقدمات (توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش

2-11-1- مدیریت

2-11-2- فرهنگ

2-11-3- ساختار سازمانی

2-11-4- پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات

2-12- پیامدهای (مزایای) بکارگیری مدیریت دانش

2-13- مدلهای مدیریت دانش

2-13-1- مدل عمومی دانش در سازمان

2-13-2- مدل ادل و گراسیون

2-13-3- مدل استیوهالس

2-13-4- مدل امگا و کینگ

2-13-5- مدل ترزا و همکاران

2-13-6- مدل چن و چانگ

2-13-6-1- گردآوری دانش

2-13-6-2- فرآیند تسهیم دانش

2-13-6-3- فرآیند بکارگیری

2-14- نظام های مختلف در مواجهه با مدیریت دانش

2-14-1- یادگیری سازمانی

2-14-2- سازمان یادگیرنده

2-14-3- یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

2-14-4- سرمایه های فکری

2-14-5- مدیریت دانش و سرمایه های فکری

2-15- کارآفرینی

2-15-1- مقدمه

2-16- تعاریف کارآفرینی

2-17- انواع کارآفرینی

2-18- مزایای کارآفرینی سازمانی

2-19- انواع سازمان ها از نظر کارآفرینی

2-20- مقایسه ویژگی های سازمان های کارآفرین و سنتی

2-21- مدل های فرآیند کارآفرینی سازمانی

2-21-1- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرمن

2-21-2- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر

2-21-3- فرآیند کارآفرینی احمد پور و مقیمی

2-21-4- مدل هیستریچ و پترز

2-21-5- مدل کارآفرینی بارینگر و ایرلند

2-21-6- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن

2-21-6-1- تولید ایده در سازمان

2-21-6-1-1- تکنیکهای ایده پردازی

2-21-6-2- بکارگیری ایده در سازمان

2-21-6-3- نتایج ایده

2-22- نظام های مختلف در مواجهه با کارآفرینی

2-22-1- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

2-23- ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

2-24- SME ها و کسب و کارهای جدید

2-25- تعریف صنایع کوچک و متوسط

بخش دوم: مبانی تجربی تحقیق

2-27- مروری بر تحقیقات انجام شده

2-27-1- تحقیقات داخلی

2-27-2- تحقیقات خارجی

2-27-3- جمع بندی

فصل سوم: (روش شناسی تحقیق)

3-1- مقدمه

3-2- مدل مفهومی

3-3- روش تحقیق

3-4- جامعه آماری

3-5- نمونه آماری

3-6- روش گردآوری اطلاعات

3-7- شرح پرسشنامه

3-8- دسته بندی سوالهای پرسشنامه بر اساس عوامل تحقیق

3-9- تعیین روایی تحقیق

3-10- پایایی تحقیق

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: (تجزیه و تحلیل داده های آماری)

4-1- مقدمه

4-2- نتایج توصیفی

4-2-1- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت

4-2-2- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شرایط تاهل

4-2-3- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن

4-2-4- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شرایط تحصیلی

4-3- تحلیل استنباطی داده ها

4-3-1- پایایی تحقیق

4-3-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

4-3-3- مدل اندازه گیری مدیریت دانش و فرآیند کارآفرینی سازمانی

4-3-3-1- مدل اندازه گیری مدیریت دانش

4-3-3-1-1- نتیجه آزمون

4-3-3-2- مدل اندازه گیری فرآیند کارآفرینی

4-3-3-2-1- نتیجه آزمون

4-3-4- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته

4-3-4-1-آزمون های مربوط به وجود همبستگی بین شاخص های مدیریت دانش و فرایند کارآفرینی

4-3-5- تایید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روابط ساختار یافته خطی

4-3-5-1- نتیجه آزمون

4-3-6- آزمون فرضیات

4-3-6-1- نتیجه آزمون فرضیه اول

4-3-6-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم

4-3-6-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم

4-3-7- مدل مفهومی اصلاح شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری

4-3-7-1- نتیجه آزمون

فصل پنجم: (نتیجه گیری و پیشنهادت)

5-1- مقدمه

5-2- مروری بر مساله، فرضیه ها و اهداف

5-3- خلاصه نتایج آزمون ها

5-3-1- آزمون پایایی

5-3-2- آزمون نرمال بودن

5-3-3- آزمون تایید عاملی

5-3-4- آزمون همبستگی

5-3-5- تایید مدل مفهومی تحقیق با استفاده از روابط ساختار یافته خطی

5-3-6- نتایج آزمون فرضیات

5-4- بحث و نتیجه گیری

5-5- کاربرد برای مدیران

5-6- محدودیت های تحقیق

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

فهرست منایع

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمیمه (پرسشنامه)

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فهرست اشکال

  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • پایان نامه مدیریت دانش
  • پایان نامه کارآفرینی
  • پایان نامه کسب دانش
  • پایان نامه تسهیم دانش
  • فرآیند مدیریت دانش
  • پایان نامه بکارگیری دانش
  • فرآیند کارآفرینی سازمانی
  • پایان نامه ارشد مدیریت

لینک دانلود ...