پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 430 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

عنوان … صفحه

چکیده

مقدمه … 1

فصل اول: گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش … 4

2- هدفهای پژوهش … 4

3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن … 5

4- سؤالهای پژوهش … 5

5- فرضیه های پژوهش … 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها … 6

خلاصه … 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت … 10

تعریف رضایتمندی زناشویی … 11

ازدواج … 12

تعریف ازدواج … 12

فوائد ازدواج … 13

ازدواج دختر وپسر ریشه های دوران کودکی … 14

افکار مسموم … 17

بهداشت روانی … 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان … 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق … 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین … 20

طرز تفکر وعقاید وتمایلات … 21

طرز تلقی ونگرشها … 22

عقاید مذهبی … 23

اختلافات طبقاتی … 23

میزان تحصیلات … 24

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی … 24

تولد فرزند … 25

تعداد فرزندان … 26

اخلاق … 26

دخالت اطرافیان وبستگان … 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر … 27

رابطه با اولیا … 28

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد … 29

وجوهی از اختلافات زناشویی … 31

نیازهای احساسی زن ومرد … 31

چگونه می توان در زندگی خوشبخت بود … 32

نیاز اساسی ازدواج موفق … 33

نقش زن در زندگی امروز … 35

زن در نقش همسری … 35

موقعیت زن در اسلام … 36

ازدواج از نظر اسلام … 37

سختگیری در مسئله ازدواج … 38

اهداف والای ازدواج در اسلام … 38

معیارهای انتخاب همسر … 40

خواستگاری … 42

مهریه … 42

جهیزیه … 43

عقد وعروسی … 44

حقوق زن وشوهر … 45

رفتار … 46

گفتار … 46

هدف زندگی ازدید قرآن … 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم … 47

خانواده … 48

تیپهای خانواده … 49

خانواده متزلزل … 50

خانواده متعادل … 50

خانواده متکامل … 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر … 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر … 52

توصیه هایی برای زن وشوهرها … 53

شیوه های کاربردی برای رسیدن به تفاهم … 53

طلاق … 54

خانواده گسسته … 56

اختلافات خانوادگی … 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه … 57

انواع عوارض بعد از طلاق … 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق … 59

هوش … 60

تعریف هوش … 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی … 63

هوش عملی وهوش نظری … 64

هوش واستعدادهای دیگر … 65

ماهیت عامل g … 67

تست هوش چیست … 67

بهره هوشی (هوشبهر) چیست … 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی … 69

ماهیت هوش … 70

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه … 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید … 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری … 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی … 72

عوامل موثر در رشد هوش … 72

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش … 73

1- وراثت وهوش … 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش … 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد … 75

4- محیط وهوش … 75

5- نقش زمان در تشکیل هوش … 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش … 77

آزمون استانداردشده هوش … 78

آزمونهای هوش … 80

آزمونهای گروهی … 81

آزمونهای فردی هوش … 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش … 83

نظریه های معاصر هوش … 84

الف: نظریه های عاملی هوش … 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن … 86

نظریه سلسله مراتبی … 87

نظریه چند عاملی ترستون … 88

نظریه سه بعدی گیلفورد … 89

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال … 90

نظریه دوسطحی جنسن … 91

ب: نظریه های فرایند مداری هوش … 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش … 93

نظریه بازنمایی برونر … 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور … 95

خلاصه … 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه … 114

1-1- جامعه مورد بررسی … 114

2-1 روش نمونه گیری … 115

3-1 نمونه منتخب … 115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش … 115

1-1 ابزار پژوهش … 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH … 115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH … 119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN … 120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN … 120

6-2 روش اجرای پژوهش … 121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری … 121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش … 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده ها … 121

خلاصه … 122

فصل چهارم: ارائه وتحلیل نتایج کمی

1-یافته های توصیفی … 123

2-یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه ها … 126

خلاصه … 128

فصل پنجم: بحث ونتایج کمی

1-بحث وبررسی درباره یافته ها … 130

2-تفسیر نهایی … 131

3-محدودیتهای پژوهش … 137

4-پیشنهادات … 138

منابع … 139

پیوستها

جدول داده های خام مردان … 142

جدول داده های خام زنان … 143

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان … 144

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان … 146

پرسشنامه رضایت زناشویی … 148

برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون … 150

فهرست جدولها

عنوان … صفحه

جدول 1-1- تفسیر کیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو … 7

جدول 1-4- یافته های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان … 123

جدول 2-4 – یافته های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان … 123

جدول 3-4- یافته های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان … 124

جدول 4-4- یافته های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان … 125

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان … 126

جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان … 127

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان … 128

جدول 8-4- نتایج آزمون t مستقل برای هوش مردان وزنان … 128

فهرست نمودارها

عنوان … صفحه

نمودار 1-4 … 124 میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان

نمودار 2-4 … 125 میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان

نمودار 3-4 … 126 میانگین نمرات هوش مردان وزنان

  • بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
  • پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
  • رضایت زناشویی وهوش همسران
  • ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران
  • پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران

لینک دانلود ...