پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 476 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 3

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 ماده است که توسط دیانا بامریند (1973) طراحی وساخته شده است. 10 ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 10 ماده به شیوه استبدادی و 10 ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

اعتبار و پایایی پرسشنامه

میزان پایایی این پرسشنامه را بوری در سال 1991 به روش بازآزمایی انجام داد که 0/81 برای آزادگذاری، 0/85 برای استبدادی و 0/92 برای اقتدار منطقی پدران را گزارش کرد. همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است که مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری 0/50 و اقتدار منطقی 0/52 او دارد.

در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری (1374) فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصلاحات لازم را درآن صورت داد. سپس از تعداد 10نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی (2 نفر دکترای روان شناسی، یک نفر روان پزشک، 2 نفر کارشناسی ارشد روان شناسی، 2نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و3 نفر کار شناس روان شناسی) خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارای روایی (اعتبار) صوری است.

این پرسشنامه توسط اسفندیاری (1374) و بینم (1379) مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری0/69، برای استبداد 0/77، و اقتدار منطقی 0/73 گزارش کرده است.

کلید آزمون

در این آزمون مادران آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × بر حسب یک مقیاس 5 درجه ای مشخص می کنند که از صفر تا 4 (کاملا مخالفم= 0 تا کاملا موافقم=4) نمره گذاری می شود و با جمع نمرات، سه نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی بدست می آید.

  • شیوه های فرزند پروری
  • پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
  • خرید فایل پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
  • دانلودپرسشنامه شیوه های فرزند پروری

لینک دانلود ...