رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 578 کیلوبایت

عنوان

چکیده… 1

فصل اول: مقدمه تحقیق… 3

1-1 بیان مساله 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق… 9

1-3 اهداف تحقیق 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق… 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین… 15

2-1 خود… 17

2-2 خودپنداره… 22

2-3 عزت نفس… 26

2-4 عزت نفس و جنسیت… 30

2-5 اثر بخشی… 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس… 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران… 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش… 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق… 48

3-1روش تحقیق… 49

3-2جامعه آماری… 49

3-3 حجم نمونه… 49

3-4روش نمونه گیری… 50

3-5 ابزار تحقیق… 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها… 53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها… 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول… 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم… 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم… 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم… 63

5-5 نتیجه گیری کلی… 64

5-6 محدودیت ها… 64

5-7 پیشنهادها… 65

منابع فارسی… 66

ضمائم… 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک… 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی… 71

  • رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

لینک دانلود ...